S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookies na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

   0905 500 448      policoveregaly@gmail.com


Reklamácie a záruka
Reklamačný poriadok

REKLAMÁCIA A ZÁRUKA

Podľa zákona záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Prípadnú reklamáciu vybavíme čo najskôr k Vašej spokojnosti v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné závady. Pokiaľ budú takéto poškodenia zistené, je kupujúci túto skutočnosť povinný bezodkladne nahlásiť predajcovi. Za závady vzniknuté prepravcom neručíme. Sídlo spoločnosti slúži aj ako hlavné a jediné servisné stredisko. Pokiaľ je to možné, predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 15 kalendárnych dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Základnou podmienkou pre prijatie a vybavenie reklamácie je predloženie dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru predávajúcemu emailom na policoveregaly@gmail.com, poštou, osobne alebo telefonicky na 0907 200 036, 0905 500 448


V ZMYSLE ZÁKONA SA NA TOVAR A JEHO KOMPONENTY VZŤAHUJE ZÁRUČNÁ DOBA 24 MESIACOV. ZÁRUKA SA VZŤAHUJE IBA NA VÝROBNÉ VADY.

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA VADY SPÔSOBENÉ:

- NESPRÁVNYM POUŽITÍM VÝROBKU, NESPRÁVNOU MONTÁŽOU, NEODBORNOU REPASIOU, MECHANICKÝM POŠKODENÍM

- NESPRÁVNYM SKLADOVANÍM, OPOTREBENÍM DIELOV PRI BEŽNOM POUŽÍVANÍ, NEODVRATNOU UDALOSŤOU, ŽIVELNOU POHROMOU

- NESPRÁVNOU ÚDRŽBOU ALEBO NEDOSTATOČNOU ÚDRŽBOU, NEODBORNÝMI ZÁSAHMI, NESPRÁVNYM ZAOBCHÁDZANÍM A NEVHODNÝM UMIESTNENÍM

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny. Zákazník objednáva tovar za ceny uvedené v tomto internetovom obchode vo chvíli definitívneho potvrdenia objednávky. Pre kontrolu dostane zákazník do 24 hodín potvrdzujúci e-mail. Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté pri tlači obchodných a technických dokumentov.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

  1. odovzdaním opraveného tovaru
  2. výmenou tovaru
  3. vrátením kúpnej ceny tovaru
  4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
  5. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

POSTUP PRI REKLAMÁCII:

1. Informujte nás o reklamácii výhradne e-mailom, telefonicky alebo písomne. Základnou podmienkou pre prijatie a vybavenie reklamácie zákazníka je zaslanie dokladu o nadobudnutí tovaru predávajúcemu emailom na policoveregaly@gmail.com, poštou alebo osobne v sídle spoločnosti.

2. Tovar alebo jeho poškodenú/chybnú časť zašlite na adresu našej spoločnosti poštou alebo kuriérskou službou, pričom zásielku s tovarom Vám odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

3. Zákazník sa môže o prebiehu reklamácie informovať e-mailom na policoveregaly@gmail.com alebo telefonicky na čísle 0907 200 036, resp. 0905 500 448

4. O ukončení a o výsledku reklamácie bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom.

 

ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

Kupujúci - spotrebiteľ

Meno a priezvisko, titul:..............................................................................................................................

Adresa bydliska:    ...................................................................................................................................

Telefón:          .........................................................................................................................................

E-mail:             ......................................................................................................................................

 

Odstupuje od zmluvy uzavretej s

 

Predávajúci: Stemi Slovakia s.r.o., IČO: 46 247 220

  

Číslo faktúry: ......................................................................................................................................

Číslo objednávky: ................................................................................................................................

Dátum predaja:....................................................................................................................................

 

Označenie vráteného tovaru:

 

.............................................................................................................................................................

 

 

                           

Dôvod vrátenia tovaru:

 

       Tovar je nefunkčný       Tovar mi nevyhovuje         Našiel/našla som lacnejší          

     

 

       Tovar nezodpovedá popisu v tomto bode:  

 

       iný dôvod:

 

Kúpna cena má byť vrátená:

bezhotovostným prevodom na bankový účet číslo:

IBAN ......................................................................

 

v hotovosti na adrese prevádzky predávajúceho ......................................................................................

 

 

 

....................................................................

Dátum a podpis kupujúceho - spotrebiteľa

 

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy ako zákazník  alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť tento vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr .

Y2ZiMGQ